Drużyny

<p><a href="http://uksbasket.pl/i-liga-kobiet-143">I Liga kobiet</a></p><p><a href="http://panel.uksbasket.pl/edytuj-druzyne/144/"></a><a href="http://uksbasket.pl/juniorki-starsze-u-22-144">Juniorki starsze U-</a>19</p><p><a href="http://panel.uksbasket.pl/edytuj-druzyne/145/"></a><a href="http://uksbasket.pl/juniorki-mlodsze-u-18-i-145">Juniorki młodsze U-1</a>7</p><p><a href="http://panel.uksbasket.pl/edytuj-druzyne/147/"></a><a href="http://uksbasket.pl/kadetki-u-16-i-147">Kadetki U-1</a>5</p><p><a href="http://panel.uksbasket.pl/edytuj-druzyne/149/"></a><a href="http://uksbasket.pl/mlodziczki-u-14-i-149">Młodziczki U-1</a>3<br></p><p><a href="http://uksbasket.pl/zaczki-u-12-165">Żaczki U-12</a><a href="http://panel.uksbasket.pl/edytuj-druzyne/150/"></a></p><p><a href="http://panel.uksbasket.pl/edytuj-druzyne/168/"></a><a href="http://uksbasket.pl/skrzatki-u-11-168">Skrzatki U-11</a><br></p>